Obowiązek szkolny

Obowiązek Szkolny

Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe Uniwersytet Przedszkolaka prowadzi pracę dydaktyczną zgodnie z podstawę programową wychowania przedszkolnego stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z dnia 4 lutego 2017 r., poz. 356).

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, wsparcie doświadczonych terapeutów oraz unikatowe programy nauczania i wychowania.

 

„Zabawa jest nauką, nauka zabawą.

Im więcej zabawy, tym więcej nauki„

G. Doman