Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Czym jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD)?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia nauki w szkole.

Dla kogo jest WWRD?

Wczesne wspomaganie rozwoju organizowane jest dla dziecka z niepełnosprawnością, które posiada opinię o potrzebie tego wspomagania, wydaną przez publiczną poradnię  psychologiczno-pedagogiczną.

 Gdzie może być organizowane WWRD?

Wczesne wspomaganie rozwoju może być organizowane np. w: przedszkolu, szkole podstawowej, w publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Kto prowadzi WWRD?

Dyrektor przedszkola, szkoły, ośrodka, czy poradni powołuje Zespół Wczesnego Wspomagania prowadzący pracę bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną. W skład zespołu wchodzą: pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do niepełnosprawności dziecka (oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog), psycholog, logopeda i inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

Zadania Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju to przede wszystkim:

 • ustalenie na podstawie opinii kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem indywidualnego programu wczesnego wspomagania
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielonej dziecku oraz planowanie dalszych działań

Ile godzin obejmuje WWRD?

Wymiar zajęć w ramach wczesnego wspomagania wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb psychofizycznych dziecka.

Zakres WWRD może dotyczyć:

 • rozwoju motorycznego, rozwoju mowy i języka
 • orientacji i poruszania się w przestrzeni
 • usprawniania widzenia, słuchu
 • umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w  środowisku
 • komunikacji z otoczeniem i funkcjonowania w relacjach z innymi

Dlaczego WWRD jest tak ważne?

 • spełnia funkcję terapeutyczną, zmniejsza skutki uboczne niepełnosprawności, ryzyko dalszych opóźnień rozwojowych
 • dostarcza informacji z zakresu diagnozy, przyczyn zaburzeń, prognoz, wiedzy na temat rozwoju dziecka i jego stymulacji
 • poprzez wsparcie psychologiczne umożliwia całej rodzinie przystosowanie się do nowej sytuacji związanej z obecnością i postępowaniem wobec dziecka z nieprawidłowościami rozwojowymi